Click to continue in English.
X
Blog

Katı Atık Depolama Süreci ve Geri Dönüşüm İşlemleri

Çevrede gördüğümüz ve çöp diye nitelendirdiğimiz atıklar aslında çöp değildir. O çöpün içerisinde yer alan birçok madde yeniden hammadde olarak kullanılmaya müsait olabilir. Kağıt, gazete, dergi, sebze, çay, kahve atıkları, içecek kutuları, bahçe çimleri, yapraklar ve işlem görmüş meyve artıkları gibi pek çok atık depolanıp geri dönüştürülebilir.
Atıkların depolanması ve geri dönüştürülmesi günümüzde çevre sağlığı açısından önemlidir. Ayrıştırma ve geri dönüştürme sürecini ele almadan önce katı atık nedir? Sorusuna yanıt bulmamız şarttır. Üreticisi tarafından atılmak istenen ve çevrenin korunması açısından düzenli şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamurları katı atık diye adlandırılır. İnsanların eylemlerinin sonucu ortaya çıkan atıkların doğru şekilde toplanması ve tekniğine uygun biçimde bertaraf edilmesi önem teşkil eder. Depolama en iyi yöntemlerden bir tanesidir.
Kaynağı evlerden ve endüstri tesislerinden çıkan katı atıklar Belediyelerce toplanır. Atıklar toplandıktan sonra mekanik ayrıştırma tesislerinde kendi türlerine göre ayrıştırılır. Ayrıştırılabilir biyobozunur atıklardan kompost yapılıp geri dönüşümleri sağlanır. Bunun yanında biyobozunur atıklardan elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Böylece geri dönüşümü yapılır. Ayrıştırılan ambalaj atıkları preslenip, Ambalaj Atığı Geri Kazanım tesislerine gönderilir. Burada geri dönüşüm işlemleri tamamlanır. Tehlikeli atıklar ise etkisiz hale getirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde lisanslı firmalara gönderilir. Peki katı atık depolama tesisi nedir?

Katı Atık Depolama Tesisi

Katı atık düzenli depolama tesisleri, evlerde ve endüstri tesislerinde meydana gelen geri dönüştürülebilir atıklar dışındaki evsel ve organik nitelikli katı atıkların depolanarak oluşan elektrik enerjisi üretimi ve biyobozunur atıklardan gübre üretimi sağlanarak bertarafları yapıldığı yerdir. O halde atı atık depolama yerleri nasıl olmalıdır?

Katı Atık Depolama Yerleri Nasıl Olmalıdır?

Katı atık depolama yerlerinin belirlenmesinde üzerinde durulması gereken bazı ana kriterler vardır. Bunlar; ulaşım, metorolojik, jeomorfolojik, jeolojik, hidrojeolojik durum ve jeoteknik inceleme olarak sıralanabilir. Ulaşım durumu bazında, depolama sahasına ulaştırılacak katı atıklar çevreyi etkilemeyecek biçimde optimal uzaklıklara uygun yol ve güzergahlardan taşınmalıdır. Bunun ulaşım ekonomisi anlamında önemi büyüktür. Metorolojik durumlarda ise, katı atık deponi tesisinin tasarımında sıcaklıkla birlikte yıllık yağış miktarı, buharlaşma değerleri ve rüzgâr yönleri mutlaka bilinmelidir. Özellikle rüzgâr yönleri koku etkisi bakımından önem arz eder. Dolayısıyla rüzgâr yönleri ile meskun mahallelerin aynı doğrultuda bulunduğu bölgelerde depo yeri seçilmemelidir.
Katı atık depolama yerleri belirleme sürecinde ana kriterlerden bir tanesi de jeomorfolojik durumdur. Depo inşa edilecek sahanın su havzaları dışında tutulmasına özen gösterilmelidir. Özellikle de dere yataklarından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Çığ riski ve heyelan bakımından yüzey ve eğim oldukça önemlidir. Bu sebeple katı atık depolama yerleri için drenaj ağının rahatlıkla kurulabileceği en az eğime sahip alanların elverişli olduğu söylenebilir. Jeolojik ve hidrojeolojik durum bazında inceleme yaptığımızda ise, depo yeri seçiminde temel hususun yeraltı ve yerüstü kirliliğine yol açılmaması gerektiği kanısına varabiliriz. Buna paralel olarak da yöredeki mevcut kayaçların litolojik ve tektonik özellikleri mutlaka belirlenmeli ve fay, çatlak sistemleri gibi kınklı yapılar değerlendirilip, riskli yerlerden özenle uzak durulmalıdır. Jeoteknik inceleme açısından da, kayaçların hem mekanik hem de diğer mühendislik özellikleri sayısal olarak ortaya konarak zemin taşıma kapasiteleri netleştirilmelidir. Aynı zamanda deprem riski dikkate alınarak depo tasarım ve inşa işlemleri gerçekleştirilmelidir. Tüm çalışmalara ek olarak da depo yeri ve çevresinin su kimyası belirlenmelidir.
 
Bilgi Talep Formu